Kurs pedagogiczny – Instruktor praktycznej nauki zawodu – ONLINE

Prowadząca dr Barbara Sas – specjalista edukator z wieloletnim doświadczeniem, egzaminator państwowy przy OKE Warszawa

Kurs pedagogiczny – nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki są realizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym indywidualnie na każdy kurs. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Zajęcia odbywają się na platformie Team lub Zoom.

 Sposób i forma zaliczenia kursu pedagogicznego.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu on-line kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej (test)

i praktycznej (konspekt zajęć praktycznych) organizowany przez egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

( egzamin on-line).  Do egzaminu dopuszczeni są słuchacze, którzy wykazali się, co najmniej 70% obecnością na zajęciach edukacyjnych.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu pedagogicznego.
  1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do  zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2.Tytuł  robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w  zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy

w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3)Dyplom ukończenia studiów:

a)na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4. Tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5.Tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Wykaz literatury  i materiałów dydaktycznych.

Baraniak, B., Programy kształcenia zawodowego teoria – metodologia – aplikacje, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2001

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa PWN 2012

Dziwińska A., Cichoń S., Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych – wybrane zagadnienia, Częstochowa 2011

Giddens A.,Socjologia, Warszawa PWN 2012

Nowacki T., O kwalifikacjach prawie wszystko, Warszawa CODN 1997

Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej, Warszawa PWN 1979

Nowacki T.W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki prac,Warszawa, WSP TWP 2004

Programy kształcenia zawodowego. Teoria- Metodologia- Aplikacje, pod red. Baraniak B., Warszawa IBE 2002

Korczyński S., Stres w pracy zawodowej nauczyciela, Kraków. IMPULS 2014 

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa BGW 1994 

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M.,Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa PWN 2014

Kisiel-Dorohinicka U., Dydaktyka kształcenia zawodowego. Wykłady-materiały pomocnicze, Kraków UJ 2015

Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum KOWEZiU 2013 i dalsze
 Moore Christopher W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów,  Warszawa 2016

Schein Edgar H., Potęga dobrej komunikacji w zespole. O trudnej sztuce zadawania pytań, Warszawa PWN 2019

Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655). ogłoszono dnia 17 czerwca 2017 wraz ze zmianami z 2022

Po ukończeniu kursu pedagogicznego uczestnik:

  • samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu,
  • wykorzystuje zdobytą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodologiczną w procesie kształcenia zawodowego,
  • potrafi planować proces tworzenia własnego warsztatu pracy pedagogicznej,
  • posiada potrzebę ustawicznego doskonalenia,

Uzyskany dokument:

Absolwenci kursu pedagogicznego otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Wydajemy uczestnikom kursu zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnie z zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty programem.

Wymagania do zapisu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391)

Cena:
680 zł
Czas trwania:
48 godzin
Tryb nauczania:
Online

Back to top