Polskie Centrum Szkoleniowe

Polskie Centrum Szkoleniowe Kursy Masażów Naturopatii i więcej

Kurs uzupełniający dla Opiekunów medycznych

Kurs uzupełniający dla Opiekunów medycznych
Kurs uzupełniający dla Opiekunów medycznych
Ramowy program szkolenia: 

– Utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej
tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonanie
wymiany worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej
– Karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz
dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG
(percutaneous endoscopic gastrostomy) (metodą porcji)
– Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków
zleconych przez lekarza różnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są w stanie
samodzielnie przyjąć leku, również podanie go bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych
– Wykorzystanie glukometru celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej oraz dokumentowanie
dokonania pomiaru- Prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów
– Prowadzenie trzydniowego dzienniczka mikcji oraz ustalenie schematu wydalania. Wdrażanie kontroli mikcji i defekacji.

– Pomiar parametrów życiowych. Ciśnienie tętnicze krwi. Tętno. Oddech. Ciepłota ciała. Ocena świadomości.  Waga. Wzrost. Dokumentacja otrzymanych wyników pomiaru.

Kurs poprowadzi doświadczony praktyk i dyplomowana pielęgniarka- mgr Bernadeta Ciszewska. Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu  oraz zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem MEN

czas trwania 6 godzin – koszt 450 zł

 Drugie szkolenie – czas trwania 10 godzin – koszt 750 zł

Kurs poprowadzi doświadczony praktyk i dyplomowana pielęgniarka- mgr Bernadeta Ciszewska. Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu  oraz zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem MEN

Kurs wykracza poza obecnie realizowany materiał na kierunku Opiekun Medyczny. Jest skierowany do absolwentów tego kierunku i wszystkich chętnych osób, związanych z szeroko pojętą opieką, które chcą uaktualnić swoją wiedzę.

Lp. Nazwa przedmiotu / modułu Liczba godzin
1.  Utrzymanie higieny i pielęgnacja skóry wokół niepowikłanej

tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonanie

wymiany worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej.

 

2

2. Karmienie osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz

dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG

(percutaneous endoscopic gastrostomy) (metodą porcji).

Zaburzenia połykania u osoby starszej i niesamodzielnej.

Obliczanie wskaźnika Masy Ciała – Body Mass Index (BMI).

Wskaźnik whr. Problem otyłości i niedożywienia.

 

 

3

3.   Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków

zleconych przez lekarza różnymi drogami (doustnie, przez skórę

i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są w stanie

samodzielnie przyjąć leku, również podanie go bezpośrednio do ust

lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych.

 

 

1

 

4.   Wykorzystanie glukometru celem oznaczenia stężenia glukozy we

krwi osoby chorej i niesamodzielnej oraz dokumentowanie

dokonania pomiaru.

 

2

5.  Prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów.

Odwodnienie i obrzęki.

 

1

6.    Prowadzenie trzydniowego dzienniczka mikcji oraz ustalenie

schematu wydalania. Wdrażanie kontroli mikcji i defekacji.

 

1

                                                                           Razem 10
Nauka opiekuna medycznego została wydłużona z 1 roku do 1,5 roku. Oznacza to zmianę kompetencji opiekuna medycznego oraz podstawy programowej nauczania do tego zawodu.
Obecni opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia kompetencji w ramach krótszych kursów.
Dodatkowo uzupełnienie kwalifikacji nie jest przymusem. Dla obecnych opiekunów medycznych, w zakresie kompetencji czy możliwości pracy, nic się nie zmienia
Obecni opiekunowie medyczni mają zatem jeszcze 1,5 roku na uzupełnienie różnic programowych, tak by zdobyć nowe czynności zanim na rynek pracy wejdą osoby kształcone w nowym systemie.
Od września 2021 nauka na kierunku opiekun medyczny możliwa jest wyłącznie w ramach 1,5 rocznej szkoły policealnej
Od września 2021 roku każdy absolwent kierunku opiekun medyczny w szkole medycznej zdobędzie uprawnienia z kwalifikacji MED. 14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Dotychczas kształcenie w zawodzie podlegało pod kwalifikację MED
Od 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem kompetencje opiekuna medycznego poszerzą się nie tylko o oznaczenie stężenia glukozy we krwi, przy pomocy glukometru, prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów, karmienie przez PEG. opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi
 
Opiekun medyczny może podać wyłącznie leki bez naruszania powłok skórnych, zatem nie może podawać leków w formie iniekcji (np. insulina), Nie ma znaczenia, czy opiekun medyczny był kształcony przed 2019 rokiem czy później
Zadania i obowiązki opiekuna medycznego to przede wszystkim wykonywanie szeroko rozumianych czynności opiekuńczo pielęgnacyjnych związanych z opieką nad potrzebującymi. Polegają one na pomocy osobom starszym, chorym lub z innych powodów niesamodzielnym w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb życiowych.
Dodaj do Ulubionych
Zapisano się: 19 studentów
Poziom: Zaawansowany

Kontakt

Adres: ul. Jankowicka 23/25, 44-200, Rybnik,

Telefon: +48 511 995 532

E-mail: szkolenia5@gmail.com

Dane do przelewu 66 1050 1344 1000 0092 8634 0956

Back to top